Privacyverklaring

1. Inleiding en algemene voorwaarden

Geachte bezoeker, hartelijk dank voor uw interesse in ons informatieaanbod en voor uw aandacht. Wij hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privésfeer bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen. Deze privacyverklaring wordt toegepast op onze omgang met persoonsgegevens die wij via alle websites verzamelen, verwerken of gebruiken, die onder de verantwoordelijkheid van Sedus Stoll AG of Sedus Systems GmbH (hier ”Sedus”) vallen en die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten, geïnteresseerden, sollicitanten of bezoekers.

Sedus ziet zich verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen en aan een persoon kunnen worden toegewezen (bijv. uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Als u dergelijke informatie openbaar maakt, zijn wij wettelijk verplicht om uw informatie te gebruiken in overeenstemming met alle wetten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens. De volgende privacyverklaring voldoet aan de vereisten van art. 13 AVG voor het informeren van betrokken personen over de gegevensverwerking. Sedus-websites kunnen links bevatten naar websites die het eigendom zijn van en beheerd worden door andere ondernemingen en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Hiervoor gelden aparte gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende exploitant van de website.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming:

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
799804 Dogern, Duitsland
Telefoon: +49 7751 84 - 0
Fax: +49 7751 84 - 310
sedus(a)sedus.com
www.sedus.com

De volledige gegevens vindt u hier: https://www.sedus.com/nl/impressum

3. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PRIVACYVERKLARING

De wetgever definieert de verwerking van persoonsgegevens als activiteiten zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van transmissie, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of associëren, beperken, wissen of vernietigen van persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten, geïnteresseerden, sollicitanten of bezoekers.

Deze privacyverklaring geldt zowel voor onze website sedus.com incl. alle subdomeinen, alsook voor het PartnerNET, de Online Basket, het sollicitatieportaal, Sedus ergo+, Sedus WHAT'S UP? Sedus Knowledge Sharing, de homeoffice-shop en de Sedus-outlet.

3.1 Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens uw bezoeken aan onze website

Tijdens het bezoek aan onze website slaat de webserver in serverlogbestanden die door uw browser automatisch aan ons worden doorgestuurd, altijd de volgende gegevens op: het IP-adres dat u van uw internetprovider hebt toegewezen gekregen, de websites waar u vandaan komt, de pagina's die u bij ons bezoekt, de verzonden gegevenshoeveelheden, de identificatie van uw webbrowser en het tijdstip van uw bezoek en verdere informatie over uw toegangsapparatuur. Deze gegevens worden uitsluitend in een serverprotocol opgeslagen ten behoeve van statistische doeleinden om bijv. de website en de inhoud ervan inclusief de veiligheid te verbeteren.

3.2 Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens uw bezoeken in het Sedus PartnerNET

Wanneer u het portaal PartnerNET bezoekt, resp. zich daar aanmeldt of via het registratiesysteem een account instelt, ontvangen wij in sommige gevallen persoonsgegevens en officiële contactgegevens van u. Dat kunnen zijn: uw naam, uw e-mailadres, uw postadres, uw land, uw telefoon-, fax- of klantennummer evenals gegevens die wij over uw gebruik van Sedus-diensten hebben geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd om u in staat te stellen gebruik te maken van ons portaal PartnerNET. Wij controleren uw gegevens en geven uw account vrij.

3.3 Privacyverklaring voor het gebruik van Online Basket

Aangemelde en geregistreerde gebruikers ontvangen toegang tot de Online Basket. De Online Basket is een interactief hulpmiddel waarmee onze zakelijke klanten kantoormeubelartikelen van Sedus vrij kunnen configureren, aanbieden en bestellen voor hun eindklanten. Hiervoor worden persoonsgegevens van uw klanten verzameld, voor zover die nodig zijn voor de bestelling (bijv. naam, adres, e-mailadres). In de Online Basket worden de ingevoerde klantgegevens alleen tijdelijk, d.w.z. alleen voor de sessieduur opgeslagen en gewist zodra men zich bij het portaal afmeldt.

Wanneer de bestelling bij de volgende sessie moet worden voortgezet, kunt u als optie de gegevens, aanvragen en aanbiedingen van uw project en eindklant bij Microsoft OneDrive opslaan. Hiervoor moet u over een dergelijk account beschikken. Omdat u daarvoor PartnerNET verlaat, is hiervoor een aanmelding bij een eerder ingesteld Microsoft-account of een account van een door Microsoft erkende partner bij OneDrive noodzakelijk. Zodra u zich bij OneDrive aanmeldt en uw gegevens daar opslaat, gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft die voor het Microsoft-account en OneDrive van toepassing zijn. Microsoft OneDrive is geen aanbieding van Sedus. U kunt de Online Basket gebruiken zonder registratie bij Microsoft OneDrive resp. bij Microsoft. De gegevens kunnen dan echter niet worden opgeslagen. U kunt echter individueel geconfigureerde aanbiedingen op elk gewenst moment afdrukken of als PDF opslaan.

3.4 De Sedus online-boekwinkel "Knowledge Sharing"
(alleen in geselecteerde landen)

Wij bieden u op onze website www.knowledge-sharing.sedus.com de mogelijkheid om producten bindend te bestellen. Deze website wordt door onze partner W3CODE gehost. Naast de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, e-mail) registeren wij alle gegevens die in het kader van de afhandeling van een bestelling door klanten worden ingevoerd. Daartoe behoren o.a.: naam, voornaam, adres, de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de levering of de afwikkeling van de opdracht, worden aan externe dienstverleners doorgegeven. Zodra de opslag van uw gegevens niet meer noodzakelijk of wettelijk verplicht is, worden deze gewist. De aanmelding is optioneel. U kunt ook als gast kopen. In dit verband gebruiken wij cookies om de aanmeldstatus en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 14 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

3.5 Sedus online-shops
(alleen beschikbaar in geselecteerde landen)

Wij bieden u op onze website http://www.sedus-outlet.com de mogelijkheid om producten bindend aan te kopen, om deze later in de factory-outlet te kunnen afhalen en daar te betalen. Deze website wordt door onze partner W3CODE gehost. Naast de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, e-mail) registreren wij van u tijdens de afhandeling van de koop uw adresgegevens evenals telefoonnummer en e-mailadres. Optionele aanhef en bedrijfsnaam. De aanmelding is optioneel. U kunt ook als gast kopen. In dit verband gebruiken wij cookies om de aanmeldstatus en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 14 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

Op onze website www.homeoffice.shop hebt u de mogelijkheid om producten te kopen en daar direct via een betalingsdienstaanbieder te betalen. Deze website wordt door onze partner Squarespace gehost. Voor de afhandeling van de koop registreren wij van u uw adresgegevens, evenals telefoonnummer en e-mailadres. Optionele aanhef en bedrijfsnaam. In dit verband gebruiken wij cookies om de status en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 30 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

Wij exploiteren individuele Shops voor geselecteerde klanten.

3.6. Nieuwsbriefabonnement

Sedus biedt u op de verschillende websites een nieuwsbrief aan, waarin u over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen wordt geïnformeerd. Wanneer u zich op de nieuwsbrief wilt abonneren, moet u een geldig e-mailadres invoeren en de vervolgens toegestuurde link bevestigen. Op elk gewenste moment kunt u zich via een link in de nieuwsbrief weer afmelden.

3.7. Online-chatfunctie

Sedus biedt u op de website http://www.sedus-outlet.com een online-chatfunctie aan, waarmee u contact kunt opnemen met Sedus

3.8. Augmented reality-app (Sedus AR APP)

In verschillende app stores bieden wij u de mogelijkheid om onze augmented reality-app te downloaden en te installeren. Daarmee bieden wij u de mogelijkheid om met computerondersteuning een uitgebreide realiteit waar te nemen, waarin de echte en de virtuele wereld worden vermengd. Over de op dat moment waargenomen echte wereld worden in realtime informatie en grafische afbeeldingen geplaatst.

4. In welke gevallen neemt Sedus contact met u op?

Sedus kan contact met u opnemen vanwege:

  • Voor service en ondersteuning waarvoor u zich hebt aangemeld, om ervoor te zorgen dat Sedus voor u de dienstverleningen beschikbaar kan stellen;
  • Voor eventuele correspondentie die wij van u ontvangen, resp. opmerkingen of reclamaties over producten of dienstverleningen van Sedus;
  • Voor persoonlijke services die door u worden gebruikt;
  • Uitnodigingen aan u om deel te nemen aan enquêtes over Sedus-services (de deelname zelf is altijd vrijwillig);
  • Marketingdoeleinden, d.w.z. nieuwsbrief- en postingservices, waarvoor u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

5. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens – en op welke rechtsgrond

Uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens om onze overeenkomsten met u te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Dit geldt ook voor gegevens die u ons verstrekt in het kader van correspondentie voorafgaand aan de overeenkomst. De specifieke doeleinden van de gegevensverwerking zijn afhankelijk van het betreffende product en de gestelde aanvraag en kunnen ook worden gebruikt om uw behoeften te analyseren en te controleren welke producten en diensten voor u in aanmerking komen. Uw gegevens worden ook binnen het Sedus-concern en aan externe montagebedrijven en transporteurs doorgegeven om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Aanbieden van goederen en diensten

Wij hebben uw persoonsgegevens ook nodig om te kunnen controleren of en welke producten en diensten wij u kunnen en mogen aanbieden.

Meer informatie over de respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking vindt u in de contractdocumenten en onze algemene voorwaarden.

Uitvoering van de sollicitatieprocedure

Wij verwerken de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie toestuurt om te controleren of uw beroepskwalificaties geschikt zijn voor de geadverteerde functie. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de sollicitatieprocedure en dragen deze over naar uw personeelsdossier wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, worden uw gegevens na 6 maanden verwijderd of vernietigd. Wij zullen de sollicitatiegegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Tenzij u akkoord bent gegaan met verder gebruik (bijv. opname in de sollicitantenpool).

Wanneer u jonger bent dan 13 jaar moet u een van de ouders of opvoeders om toestemming vragen, voordat u ons sollicitatieportaal gebruikt. Wanneer u van mening bent dat wij mogelijk op onterechte wijze in het bezit zijn van de persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar, neemt u contact met ons op via sedus(a)sedus.com.

Na afweging van de belangen:

Wij verbeteren onze diensten en bieden u geschikte producten aan.

Inzake de online-chatfunctie verwerken wij uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen u onze diensten optimaal te kunnen aanbieden en ook om rechtstreeks uw vragen te kunnen beantwoorden, een afspraak te maken en om u te informeren over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Tevens helpen wij u bij het zoeken van een handelaar en bij de keuze van producten. Hiervoor verwerken wij naam, contactgegevens en de gehele conversatie incl. de door u verstrekte gegevens.

Voor het versterken en optimaliseren van de klantrelatie

Als onderdeel van onze inspanningen om onze relatie met u voortdurend te verbeteren, vragen wij u af en toe deel te nemen aan onze klantenenquêtes. De resultaten van de enquêtes dienen ertoe onze producten en diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

Gegevensverwerking en -analyse voor marketingdoeleinden

Uw behoeften zijn belangrijk voor ons en wij proberen u te voorzien van informatie over producten en diensten die exact geschikt zijn voor u. Hiervoor gebruiken we de bevindingen uit onze gezamenlijke zakelijke relatie en uit marktonderzoek. Het belangrijkste doel is om onze productvoorstellen aan te passen aan uw behoeften. In dit verband garanderen wij dat wij de gegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving over gegevensbescherming zullen verwerken. Belangrijk: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Wat analyseren en verwerken wij concreet?

  • De resultaten van onze marketingacties worden gebruikt om de efficiëntie en relevantie van onze campagnes te meten;
  • Informatie over uw bezoeken aan onze website;
  • De mogelijke behoeften aan onze producten en diensten.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u via onze website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Voor de verzending hebben we alleen uw e-mailadres, land en taal nodig. Alle andere informatie is vrijwillig. Pas na het succesvol afronden van een dubbele opt-in-procedure ontvangt u onze nieuwsbrief. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring in te zien of u af te melden voor de nieuwsbrief. De desbetreffende links zijn opgenomen in elke begeleidende brief bij onze nieuwsbrief. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, blokkeren wij direct uw contactgegevens in onze nieuwsbriefdistributielijst.

De wetgever stelt bepaalde eisen aan de effectiviteit van een elektronische toestemming, zoals die wordt gebruikt voor de aanmelding voor een nieuwsbrief. Daartoe behoort ook de registratie van uw toestemmingsverklaring. Daarom registreren wij de datum en het tijdstip van de toestemming, de tekst van het toestemmingsverklaring, het feit of het selectievakje is ingeschakeld, uw e-mailadres en alle andere vrijwillige gegevens. Wij registreren ook de datum en tijd waarop u op de bevestigingslink en de link in de bevestigings-e-mail hebt geklikt. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op basis van uw toestemming

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, is de verwerking van uw gegevens door ons toegestaan. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen met het oog op de toekomst, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven (kosten van uw internetverbinding). De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd.

Wegens wettelijke vereisten of in het algemeen belang

Als onderneming moeten wij voldoen aan de meest uiteenlopende wettelijke vereisten (bijv. vanwege de fiscale wetgeving). Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Zo nu en dan maakt Sedus voor de verwerking van persoonsgegevens echter gebruik van derden, bijv. om bepaalde analyses (zie punt 7 Technologieën) uit te voeren of om opslagruimte of servercapaciteiten voor onze webhosting en/of toepassing te huren. Sedus verplicht deze derden net als alle belaste gegevensverwerkers om zich strikt aan onze instructies te houden. Sedus sluit met alle aanbieders passende overeenkomsten af over de gegevensverwerking die in opdracht wordt uitgevoerd, conform artikel 28 van de AVG. Wanneer persoonsgegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, garanderen wij door een contractuele overeenkomst op basis van de clausules van een EU-standaardcontract een passende en adequate gegevensbescherming op Europees niveau in een derde land.

Augmented reality-app  

In het kader van het gebruik van onze augmented reality-app verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming, die u ons geeft tijdens de installatie. Met name wat betreft de toegang tot uw camera. Wij gebruiken de vastgelegde gegevens in de app om u een AR-beleving te bieden en de werking van de app op uw eindapparaat te kunnen garanderen. De beelden en gegevens blijven uitsluitend op uw apparaat.

Over de afhandeling via online-betalingsdienstaanbieders

Op de pagina van onze online-shop Componenten hebben wij de betalingsdienstaanbieder PayPal geïntegreerd. Betalingen worden afgehandeld via zogeheten PayPal-accounts, wat virtuele privé- of zakelijke accounts kunnen zijn. Bovendien bestaat bij PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards af te handelen als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online-shop als betalingsmogelijkheid “PayPal”, dan worden de gegevens van de betreffende persoon geautomatiseerd doorgestuurd naar PayPal. Met de keuze van deze betalingsoptie gaat de betreffende persoon akkoord met de verzending van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling. PayPal verwerkt de gegevens onder eigen verantwoordelijkheid.

Tevens hebben wij op de pagina van onze online-shop componenten Componenten van de betalingsdienstaanbieder Stripe geïntegreerd. Wanneer u kiest voor een betalingswijze van de betalingsdienstaanbieder Stripe, sturen wij ten behoeve van de afhandeling van de betaling de informatie die u tijdens uw bestelproces hebt ingevoerd, naast de informatie over uwbestelling (naam, adres, bankrekeningnummer, bankidentificatiecode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) door, conform art. 6, lid 1, punt b van de AVG. Het doorsturen van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van debetaling/bestelling.

6. Browsercookies

Een cookie – ook bekend onder de aanduiding ”webcookie” of ”browsercookie” – is een bestand met een kleine gegevenshoeveelheid, die vaak een unieke identiteit bevat, die naar uw computer, uw tablet of uw mobiele telefoon wordt gestuurd en daar automatisch wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Elke website kan een eigen cookie naar uw webbrowser sturen, wanneer de instellingen daarvan dat toestaan. De meeste moderne browsers ondersteunen cookies, maar bieden de gebruiker de mogelijkheid om deze uit te schakelen. U kunt vastleggen of uw browser alle cookies weigert of een melding toont wanneer een cookie wordt verzonden. Een aantal functies of diensten op onze sites werkt zonder cookies, echter niet onbeperkt.

Op Sedus-websites slaan cookies informatie op over uw online-voorkeuren, wat ons in staat stelt onze websites aan uw interesses aan te passen. Bovendien gebruiken wij cookies om de kwaliteit van onze diensten continu te verbeteren en te bepalen hoe onze websites gebruikt worden. Daarvoor slaan wij de voorkeuren van de gebruiker op in cookies en volgen de trends en patronen in de navigatie van de bezoekers van onze websites.

Er bestaan verschillende soorten cookies.

Sessiecookies: sessiecookies van een gebruiker voor een website bestaan uitsluitend in het werkgeheugen en alleen zolang de gebruiker zich op de website bevindt. SessiecookiesWordt bij het maken van een cookie geen verloopdatum of een geldigheidsduur vastgelegd, wordt alleen een sessiecookie gegenereerd. Webbrowsers wissen sessiecookies gewoonlijk wanneer de gebruiker de browser sluit.

Permanente cookies: permanente cookies blijven ook na de duur van de sessie bestaan. Is voor een permanente cookie bijvoorbeeld een maximale duur van 1 jaar vastgelegd, dan wordt binnen dit jaar de beginwaarde die in de cookie is vastgelegd altijd naar de server gestuurd, wanneer de gebruiker deze server bezoekt. Daarmee kan worden vastgelegd hoe de gebruiker oorspronkelijk op deze website kwam. Daarom worden permanente cookies ook wel ‘tracking cookies’ genoemd.

Third party-cookies kunnen wij gebruiken om met behulp van de webstatistiek van derden gebruikertrends en -patronen te ontdekken. Third party-cookies zijn cookies die bij andere domeinen behoren dan het domein dat in de adresbalk van de browser wordt getoond. Websites kunnen content van domeinen van derden bevatten (bijv. banneradvertentie). Daarmee kan de browsergeschiedenis van de gebruiker worden vervolgd. Gegevens die met third party-cookies worden verzameld, worden in opdracht van Sedus door hun betreffende aanbieders verwerkt als verantwoordelijke gegevensverwerkers. De third party-cookies op de Sedus-website worden uitsluitend door Sedus-websites en door aanbieders van webstatistiek gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Met de instellingen voor gegevensbescherming van de meeste moderne browsers kunnen third party tracking cookies worden geblokkeerd (zie daarvoor paragraaf 9).

Via onze cookie-banner hebt u te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van cookies te beperken tot de noodzakelijke cookies.

7. Technologie

Sedus maakt uitsluitend gebruik van internettechnologieën (bijv. cookies, Java Script) om u het werk met internettoepassingen te vergemakkelijken. Google Analytics (webanalysedienst) wordt door ons gebruikt om de content van deze website te analyseren, rapporten te genereren over de activiteiten op de website voor de website-exploitanten en om de website-exploitanten andere diensten op het gebied van website-activiteiten en het internetgebruik aan te bieden. Daarvoor worden voor Sedus rapporten over zijn website-activiteiten samengesteld, zodat Sedus zijn internetaanbiedingen aan uw behoeften kan aanpassen.

De verzamelde gegevens worden enkel geanalyseerd ten behoeve van statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm. Daarvoor kort Google Analytics de IP-adressen voor de verzending ervan af. Wij willen u erop wijzen dat de website is uitgebreid met de Google-uitbreiding ”gat. _anonymizaIp ();”. Deze zorgt ervoor dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (IP-anonimisering). Google koppelt uw afgekorte IP-adres niet aan andere Google-gegevens.

U kunt op elk moment een verdere trackinganalyse herroepen. U kunt op elk moment een verdere trackinganalyse herroepen. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die met de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de analyse ervan door Google verhinderen, door de browserplug-ins die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wanneer u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out eventueel voor elk eindapparaat resp. elke browser apart uitvoeren.

8. Sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (”plug-ins”) van sites voor sociaal netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn. Wanneer u via een dergelijke plug-in de Sedus-website opent, maakt uw browser verbinding met de server van de betreffende site voor sociaal netwerken, downloadt de visuele afbeelding van de plug-in en toont deze aan u. Tegelijkertijd ontvangt de site voor sociaal netwerken informatie die betrekking heeft op uw bezoek aan onze website, evenals verdere gegevens, zoals uw IP-adres.

Alle plug-ins zijn aangeduid met het merk van de betreffende exploitant: Facebook, Google, Twitter, Xing en LinkedIn (”Exploitant”). Ter verbetering van de gegevensbescherming en conform de geldende wetgeving over gegevensbescherming heeft Sedus de plug-ins geïmplementeerd met een zogeheten ”2-kliksoplossing”. Deze implementatie garandeert dat bij het bezoek aan onze website geen directe verbinding van uw browser met de servers van de exploitant wordt gecreëerd. Alleen wanneer u de plug-ins activeert door erop te klikken en daarmee instemt met de gegevensoverdracht, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de betreffende exploitant tot stand. Vervolgens wordt de inhoud van de plug-ins door de exploitanten rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website ingebed.

Door de plug-ins in te bedden, ontvangt de betreffende exploitant de informatie dat uw browser onze website heeft geopend. Wanneer u tijdens het bezoek aan de website bij uw account was aangemeld, kan de betreffende exploitant het bezoek rechtstreeks aan uw account koppelen. Wanneer u de plug-ins interactief gebruikt door bijv. op de ”Facebook”-knop of de ”Share”-knop van LinkedIn te klikken, wordt de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks doorgestuurd naar de exploitant en door hem opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie in het betreffende sociale netwerk bekend gemaakt en kan het aan uw contactpersonen worden getoond. Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens naar de exploitant worden doorgestuurd, moet u zich bij uw betreffende account afmelden voordat u op de plug-ins klikt en deze activeert.

In de privacyverklaringen van de exploitanten vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de registratie, verwerking en het gebruik van deze gegevens: